[[MenuBar]]

+[[PFI seminar 2010/05/27 統計的機械翻訳 岡野原大輔 >http://www.slideshare.net/pfi/smt-survey]]
+